1. 1. KOHAKU

  2. 2. TAISHO SANSHOKU (KURZ: SANKE)

  3. 3. SHOWASANSHOKU(KURZ:SHOWA)

  4. 4. BEKKO

  5. 5. UTSURIMONO

  6. 6. ASAGI

  7. 7. SHUSUI

  8. 8. KOROMO

  9. 9. KAWARIMONO

  10. 10. GOSHIKI

11.HIKARI MUJIMONO

12.HIKARI MOYOMONO

13.HIKARI UTSURIMONO

14. KINGINRIN

15. TANCHO